Heaven  
 
Soloists: Joshua Madine and Liam Connery

 

 

 

Illumina perpetua                                                      Shine everlasting

Illumina perpetua                                                      Shine everlasting

  

Illumina perpetua                                                      Shine everlasting

     

And I saw a new heaven

For the first earth and the first earth

                                         

 

Illumina perpetua                                                      Shine everlasting

 

Illumina perpetua                                                      Shine everlasting